ПРАШАЛНИК – здравствени услуги во аптеките

Форумска расправа за можноста за измени на Законот за здравствена заштита
во делот на листатата на услуги што се даваат во аптеки

Место и датум на настанот: Скопје 26.08.2016год.
Организатор: Агенцијата за лекови и медицински средства во соработка со Министерство за здравство на Р. Македонија

П Р А Ш А Л Н И К

1. Дали цените дека е потребна Измена на Законот за здравствена заштита во делот
на услугите што се даваат во аптеки?

 Да Не

2. Кои од долунаведените услуги кои во многу Европски држави веќе се практикуваат
цените дека би можеле да се даваат и во аптеки во Р. Македонија? (наведете со
заокружување)

 а) Мерење на телесна тежина b) Мерење на крвен притисок c) Мерење на холестерол во крвта d) Мерење на гликоза во крвта e) Тестирање за бременост f) Сите горенаведени

3. Во насока на подобрување на давањето на услуги и подобрување на јавното
здравје, во кои од долунаведените програми би можеле да се вклучат аптеките
(наведете со заокружување)


 a) Водење на програми за откажување од пушење b) Водење на програми за советување на хронични болни c) Водење на програми за намалување на телесна тежина d) Водење на програми за пациенти заболени од асма e) Водење на програми за пациенти заболени од дијабетес f) Обезбедување на здравствена заштита ноќе во случај на итност g) Сите горенаведени


Ви благодариме за соработката!

Остави коментар

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување