Albanian

Заради заштита и унапредување на стручноста и етичките должности и права, за подобрување на квалитетот на здравствената заштита, заштитата на интересите на својата професија, следење на односот на здравствените работници кон општеството и граѓаните, здравствените работници со високо образование од областа на фармацијата, дипломираните фармацевти, магистрите по фармација  во Република Македонија се здружуваат во Фармацевтска комора на Македонија. Комората е самостојна, професионална организација на фармацевтите формирана во 1992 година. Во Комората членуваат дипломирани фармацевти и магистри по фармација и нивниот број денес изнесува околу 2.500 члeнови. Членовите на Комората имаат права, обврски и одговорности кои се утврдени со закон, со овој Статут и други прописи. Членовите на Комората ги остваруваат своите права непосредно и преку претставници од својата територијална единица во органите на Комората.

Членовите на Комората имаат право и обврска:

 •  активно да  учествуваат во остварувањето на целите и задачите на Комората;
 • да даваат иницијативи, предлози за актуелни прашања од областа на фармацијата;
 • да бидат избрани и да избираат и отповикуваат претставници од својата територијална единица во органите на Комората;
 •  да бидат информирани за работата на сите органи  на Комората;
 • да користат стручна и друга помош и услуги кои ги врши Комората во рамките на нејзините задачи;
 • да учествуваат на семинари, конгреси, курсеви, стручни работилници и други облици на стручно усовршување, организирани од компетентни институции;
 • да покренуваат иницијативи за донесувње и за изградување на мислења и ставови во областа на здравствената заштита;
 • да го почитуваат Статутот, општите акти и одлуките на  Комората;
 • совесно да ја вршат својата професионална дејност;
 •  да го чуваат угледот на професијата и да се придржуваат кон законот, Статутот и кодексот на професионални и етички норми;
 • меѓусебните спорови, како и случаите на повреда на етичките норми да ги изнесуваат и решаваат пред Судот на честа на Комората;
 •  редовно да ја известуваат Комората за сите податоци релевантни за уредно водење на регистарот на фармацевтите;
 • редовно да плаќаат членарина;
 • други права и должности што се определени со овој Статут и со општите акти на Комората.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување