Albanian

Основна дејност на Комората е:

  • Континуиран професионален развој на фармацевтите за вршење на фармацевтската дејност;
  • организирање и спроведување на пробна работа и полагање на стручен испит заради добивање на лиценца за работа;
  • издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценци за работа;
  • признавање на пробна работа и стручен испит поминат и положен во странство;
  •  утврдување облици, критериуми и постапка за континуиран професионален развој;
  • постојано стручно усовршување на своите членови преку разни облици на континуирано образование на начин утврден со општ акт во согласност со закон;
  • водење регистар на издадени, продолжени, обновени и одземени лиценци за работа ;
  • водење регистар на фармацевти – членови на Комората;
  • вршење надзор над стручната работа на здравствените установи и здравствените работници – фармацевти кои работат во нив;
  • издавање публикации заради навремено и континуирано информирање на своите членови со актуелните состојби во фармацијата;

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување