Претседател на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија 

Дипл. фарм. спец. Весна Ставрова.

 

Претседател на Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија 

 

Дипл. фарм. Милан Кероски 

 

Членови на Собранието на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија во нов состав избрани се:

 

Територијална единица 1: 

 1. Љуљзим Селмани

 2. Арјета Рамадани Османи

 3. Фљамуре Адеми

 4. Татјана Стоилковска

 5. Биљана Петковиќ

 

Територијална единица 2: 

 1. Дафина Кукушева

 2. Смилка Мицова

 3. Биљана Лазарова

 4. Биљана Златкова

 5. Тања Атанасовска

 

Територијална единица 3: 

 1. Александар Хаџитосев

 2. Елена Павлевска

 3. Симона Стоилова

 4. Мартин Илиев

 5. Елизабета Булатовиќ

Територијална единица 4: 

 1. Дарко Мајсторчев

 2. Милан Кероски 

 3. Диана Милкова

 4. Елена Алексова

 5. Анита Димова

Територијална единица 5: 

 1. Златко Стефановски

 2. Дафина Бошкоска

 3. Дивна Балаловска Арсовска

 4. Сузана Димовска

 5. Елена Иваноска

 

Територијална единица 6: 

 1. Јалдаз Бајрактар

 2. Артина Торте

 3. Љубица Јолевска

 4. Јета Речи

 5. Елеонора Шурбановска

Територијална единица 7: 

 1. Дефрим Весели

 2. Мухамед Локмани

 3. Мирљинд Беџети

 4. Урал Агаи

 5. Зуљќуфли Зенуни

 

Територијална единица 8: 

 1. Кристина Гушева

 2. Зуљќиф Љатифи

 3. Емил Станков

 4. Марија Трнковска

 5. Соња Пецевска

 6. Кирил Пецевски

 7. Маја Јанчовска

 8. Венера Јовановска

 9. Елена Михајлов

 10. Оливера Крстиќ Наковска

 11. Ирина Стојановска

 12. Мукадесе Бакиу

 13. Ана Попова

 14. Елиф Али

 15. Марија Попова

 

 

Членови на Извршниот одбор на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија 

Весна Ставрова – Претседател,

 1. Марија Даштевска Митевска  – од територијална единица 1,

 2. Лидија Михаилова – од територијална единица 2,

 3. Жанина Ристова – од територијална единица 3,

 4. Наташа Минова – од територијална единица 4,

 5. Мирјана Гаштевска – од територијална единица 5,

 6. Имер Имери – од територијална единица 6,

 7. Наџије Цека – од територијална единица 7,

 8. Габриела Ѓорѓиевска Блажевска – од територијална единица 8,

 9. Снежана Јосковска – од територијална единица 8,

 10. Марија Димковска – од територијална единица 8.

 

Членови на Надзорниот одбор на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија 

 1. Ердал Али,

 2. Сахит Исмаили,

 3. Илија Дуролојков.

 

Членови на Судот на Честа на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија 

 1. Есин Али 

 2. Даниела Јовановска Јорданова 

 3. Мери Чекеровска

Обвинител на Фармацевтската комора на Република Северна Македонија 

Елена Димовска

Комисија за професионални и стручни прашања:
1. Дивна Балаловска Арсовска,
2. Џоана Андоноска,
3. Дафина Бошковска,
4. Милан Кероски,
5. Мирјана Мирковиќ.

Комисија за етички и правни прашања:
1. Соња Пецевска,
2. Татјана Марковска,
3. Сузана Ангеловска,
4. Сузана Димовска,
5. Мирљинд Беџети.

Одбор за издавачка дејност:
1. Маја Ковачева – главен уредник,
2. Михаил Минов,
3. Аријета Шабани,
4. Зорица Наумовска,
5. Даринка Ѓорѓиевска.

 

Податоци за стручната служба

Мр. по правни науки Наташа Здравковска – советник за правни прашања,

076/311-802

natasazdravkovska@fk.mk

 

Фарм. специјалист Маја Ковачева – советник за фармацевтски прашања,

075/423-280

majakovaceva@fk.mk

 

Дипл. економист Мирјана Бислимовска – советник за економски прашања,

076/311-801

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување