Акредитирани облици на стручно усовршување преку порталот на Фармацевтска комора

Босналјек ,  Улога на лизозимот при горнореспираторни инфекции , според член 5 се категоризира во втора категорија, Точка 14, Медицински производ, а според член 5, Табела 3 ( други стручни состаноци)  се бодува за активно учество со 2, а за пасивно учество со 0,4 бода.

Белупо Дооел Скопје, Улога на фармацевтот во контрола на  ЛДЛ вредности, според член 5  се категоризира во прва категорија, Точка 8, Аптекарска практика, а според член 5, Табела 3, се бодува за активно учество со 3, а за пасивно учество со 0,5 бода.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување