Известување

Почитувани колеги,

Ве исвестуваме дека сертификатите од предавањето организирано од страна на Здружението на лекари по општа медицина – семејна медицина, а покровителот фармацевтска компанија РИФАМ ДОО со наслов СТРУЧНИ ПРЕПОРАКИ ЗА ТРЕТМАН ПРЕД СЕЗОНА НА ГРИП, НАСТИНКИ И ДРУГИ ВИРОЗИ одржано на 18 и 19 септември НЕМА да бидат прифаќани од страна на Фармцевтската комора на Македонија, бидејки истото не е акредитирано ви Фармацевтската комора на Македонија.

Воедно ве известуваме дека Стоматолошката, Лекарската и Фармацевтската комора соработуваат во насока на утврдување на начинот и постапката за мегусебно признавање на сертификати за континуирана едукација. Дополнително ке бидете информирани за мегусебно признатите настани на нашата веб странa. До тогаш важи само електронската евиденција на картичките која ја врши Фармацевтската комора како доказ дека одреден настан е акредитиран од Фармацевтската комора на Македонија.

Со почит,
Фармацевтска комора на Македонија

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување