АНКЕТА – ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

А Н К Е Т А

Со последните измени на Законот за здравствената заштита воведени се следните измени во однос на полагањето на стручниот испит на фармацевтите:

  • За полагање на стручниот испит ќе се користи стручна литература што е во употреба на врвните сто високообразовни установи во светот од областа на фармацевтските науки рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ЧЛЕНСТВОТО – 4.12.2015

На 3.12.2015 година Претседателот на Фармацевтската комора на Македонија и  Директорите на Фондот за здравствено осигурување одржаа состанок во врска со актуелните проблеми со кои се соочуваат фармацевтите од ПЗУ Аптеки.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување