македонски

Pikët për secilin lloj të veçantë të formës së zhvillimit profesional jepen në rregullore dhe të njëjtat për secilin rast specifik përcaktohen nga Komisioni i Akreditimit i themeluar në Odë nga Bordi Drejtues i Odës si trup i përhershëm punues të cilit i janë besuar aktivitetet që kanë të bëjnë me akreditimin e formave të zhvillimit profesional. Ndër të tjera, Komisioni zbaton procedurën për akreditim – miratimin e formës së zhvillimit profesional.

Organizatori i trajnimit profesional paraqet kërkesë për miratim në Komisionin e Akreditimit të paktën një muaj para mbajtjes së tij. Kërkesës i bashkëngjitet një mostër me përmbajtjen e formularit të zhvillimit profesional. Komisioni merr vendim brenda 30 ditëve nga dita e paraqitjes së kërkesës. Me vendimin për miratimin e formës së zhvillimit profesional, vlerësimi dhe pikëzimi i tij bëhet sipas kritereve dhe pikëve të përcaktuara në rregullore.

Në bazë të vendimit miratues organizatori përgatit vërtetime ku shënohet emri i formës së zhvillimit profesional dhe pikët e caktuara.Për kohëzgjatjen e periudhës së licencimit – shtatë vjet nga dita e lëshimit të licencës së punës, farmacisti është i detyruar të mbledhë 140 pikë përmes pjesëmarrjes në forma të ndryshme të zhvillimit profesional. Për të siguruar përmirësim të vazhdueshëm profesional, farmacisti i licencuar duhet të mbledhë 20 pikë në vit dhe të dorëzojë dëshminë e kësaj – vërtetime në Odë një herë në vit.

DOKUMENTAT E KUJTUARA PËR AKREDITIM TË NJË FORME TË ZHVILLIMIT PROFESIONAL

PER ORGANIZATOR – PERSON JURIDIK

PËR KËRKESË INDIVIDUALE AKREDITIMI

KËRKESË PËR AKREDITIM

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH