македонски

Organizimi dhe zbatimi i dhënies së provimit profesional të punëtorëve shëndetësorë me arsim të lartë nga lëmia e farmacisë si autoritet publik i është transferuar Odës Farmaceutike të Maqedonisë me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për kujdesin shëndetësor, Sl. Gazeta e Republikës së Moldavisë nr. 10/2004.

Puna e kryer provuese është kusht për marrjen e provimit profesional, kurse provimi i dhënë profesional është kusht për marrjen e Licencës së Punës. Punonjësi i shëndetësisë me arsim të lartë në fushën e farmacisë, pasi mbaron fakultetin, regjistrohet në Dhomën e Farmacisë për të nisur punën provë, e cila zgjat 6 muaj për masterët dhe 12 muaj për farmacistët e diplomuar.

Para së gjithash, duhet të regjistroheni në portalin tonë përmes link-ut mëposhtë.

Kërkesën për punë provë mund ta shkarkoni ose dërgoni në linkun e mëposhtëm.

Kërkesës duhet t’i bashkëngjiten dëshmitë e mëposhtme:

  • Vërtetim të arsimit të lartë të kryer
  • Dëshmi e kompensimit të paguar
  • Libreza praktike
  • Dëshminë e shtetësisë

Për punëtorët shëndetësorë me arsim të lartë të cilët kanë përfunduar studimet jashtë vendit, është e nevojshme zgjidhje për njohjen e kualifikimit të arsimit të lartë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë.

Dëshmia dorëzohet në fotokopje të noterizuar, personalisht në hapësirat e Odës Farmaceutike të Republikës së Maqedonisë.

Pas përfundimit të punës provë, në Dhomën Farmaceutike i dorëzohen:

  • aplikimi për marrjen e provimit profesional dhe
  • Vërtetim për praktikën e kryer – libri i praktikës,

PLANI DHE PROGRAMI PËR PRAKTIKË

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH