македонски

Qëllimet dhe detyrat e odës janë:

  • përfaqësimi dhe mbrojtja e interesave të anëtarëve të saj;
  • pjesëmarrja e barabartë së bashku me organet shtetërore, universitetet dhe institucionet e tjera në aktivitetet për të siguruar pozicionin dhe rolin përkatës të farmacistëve në shoqëri;
  • pjesëmarrja në hartimin e ligjeve dhe rregullave të tjera në fushën e shëndetësisë së Republikës së Maqedonisë dhe në përcaktimin e qëndrimeve profesionale për ushtrimin e veprimtarisë farmaceutike;
  • mbrojtja e interesave të profesionit;
  • ndjekja e punës së farmacistëve të diplomuar në aspekt të respektimit të parimeve të etikës farmaceutike, zbatimit të standardeve dhe cilësisë së nevojshme në punë;
  • kujdesi për mbrojtjen e nderit dhe pavarësisë së profesionit farmaceutik;
  • nxitja e bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj dhe bashkëpunimi me personat e tjerë fizikë dhe juridikë vendas dhe të huaj;
  • realizimi i aktiviteteve të tjera në pajtim me ligjet, me këtë Statut dhe rregullat e tjera.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH