1. Податоци од надлежност на институцијата утврдени со закон
 2. Основни податоци за контакт на институцијата
 3. Податоци за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата
 4. Основни податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации
 5. Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
 6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата
 7. Закони кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информацијата
 8. Прописи што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на информацијата во вид на подзаконски акти
 9. Органограм за внатрешна организација
 10. Стратешки планови и стратегии за работа на имателот на информацијата
 11. Годишни планови и програми за работа
 12. Годишен буџет и завршна сметка
 13. Годишни финансиски планови по квартали и програма за реализација на буџетот
 14. Ревизорски извештај
 15. Видови услуги кои ги дава имателот
 16. Тарифни надоместоци за издавање на реални акти
 17. Начин на поднесување на барање за пристап до информации
 18. Документација за јавни набавки
 19. Предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации, соопштенија до јавноста за работи преземени од интернет страната во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласилa
 20. Извештаи за работа што се поднесуваат до органи надлежни за спроведување контрола и надзор
 21. Статистички податоци за работата
 22. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информацијата

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување