АНКЕТА – ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

А Н К Е Т А

Со последните измени на Законот за здравствената заштита воведени се следните измени во однос на полагањето на стручниот испит на фармацевтите:

  • За полагање на стручниот испит ќе се користи стручна литература што е во употреба на врвните сто високообразовни установи во светот од областа на фармацевтските науки рангирани на последната објавена листа на Центарот за универзитети од светска класа при Шангајскиот Џиао Тонг универзитет.

Почни да пишуваш и притисни ентер за пребарување